61 46 95 21

  

Vedtægter

 

VEDTÆGTER

§ 1

Selskabets navn er SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND. 
Selskabets hjemsted er Køge Kommune.

 

§ 2

Selskabets formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats – oplysende foredrag, ekskursioner og lignende – at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metoder. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 

§ 3

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:

   1. Valg af dirigent og referent.

   2. Formandens beretning for det forløbne år.

   3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

   4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

   5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

   6. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.

   7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen.

   8. Valg af bilagskontrollant (tidl. revisor) og bilagskontrollantsuppleant (tidl. revisorsuppleant).

   9. Eventuelt.

 

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, dog således at de 3 vælges i ulige år og de 2 vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Forekommer der spørgsmål, hvorom intet står i vedtægterne, skal bestyrelsen løse disse efter bedste evne og fremlægge sagen til godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 5

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabets medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og som er gældende for det indeværende kalenderår, men opkræves 2 måneder bagud med indbetaling på selskabets bankkonto senest 1. marts.

Nye medlemmer kan efter 1. juli optages for et halvt års kontingent, som betales straks ved indmeldelsen og vil dække resten af kalenderåret. Disse medlemmer vil også have stemmeret ved generalforsamlingen i januar.

Selskabets midler skal, bortset fra en rimelig kassebeholdning, altid være indsat i det af selskabet benyttede pengeinstitut.

Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem. Selskabet kan ikke optage lån eller foretage køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

 

§ 6

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet på afvigte regnskabsår være betalt.

Ændringer i vedtægterne kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemme.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom.

Indkaldelse til såvel almindelig som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

 

§ 7

Hvis der ved en generalforsamling ikke findes et tilstrækkeligt antal medlemmer til bestyrelsen, kan de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer  - a)   vælge at føre selskabet videre med nedsat aktivitet indtil næste generalforsamling eller  -  b)   indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse selskabet. Opløsning af selskabet kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Selskabets eventuelle formue tilfalder Køge-Fonden.

 

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 23. januar 2018.