61 46 95 21

  

Referat 2020

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 1. juni 2021.

Der var 23 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Arne Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, trods udskydelse
     p.g.a. den herskende corona-epidemi, var lovligt indvarslet samt at den var beslutningsdygtig.
     De tilstedeværende medlemmer havde ingen bemærkninger hertil.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2020 (bilag) blev i kasserer Karin Andersens fravær fremlagt af formand
    Henrik Atting. Regnskabet udviste et overskud på 8.571,52 kr.

     Der var et enkelt spørgsmål til posten ”Indbetalt ved fejl” på 4.060 kr. Dette var en fejl fra et medlems
     indbetaling, fejlen er modregnet på udgiftssiden under ”Diverse”.
     Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

     Budgettet for 2021 blev derefter fremlagt (bilag). Dirigenten gjorde opmærksom på, at foreningens
     egenkapital rettelig ikke bør medregnes i driftsbudgettet. Budgettet blev ligeledes godkendt.

4.  Indkomne forslag. Ingen forslag.

5.  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 195 kr. årligt for alle medlemmer.
     Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. På valg var Henrik Atting, Karin Andersen og Vivann Øriis Jørgensen. Henrik Atting og
    Karin Andersen blev genvalgt, hvorimod det ikke lykkedes at vælge et medlem til erstatning for Viviann Ø.
    Jørgensen, som ikke ønskede genvalg. På dirigentens forslag besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen
    i.h.t. vedtægterne kan fortsætte med nedsat medlemstal i perioden 2021.

7. Valg af suppleant. Kaj Kragh blev valgt in absentia som suppleant, der valgtes ingen 2. suppleant.

8. Valg af bilagskontrollant. Henning Mathiesen blev valgt.

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant. Poul Dahm Andersen blev valgt.

10. Eventuelt. Der blev rettet en tak til Henrik, som havde meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte som
     formand.

      Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

             Arne Hansen, dirigent                                                                          Henning Mathiesen, ref.

 

     /       ha    20.2.2022