61 46 95 21

  

Referat 2019

Referat 2019

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 21. januar 2020.

Der var 23 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Arne Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
    indvarslet samt at den var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2019 (bilag) blev fremlagt af kasserer Karin Andersen. Regnskabet udviste et
    overskud på 13.045 kr., Kassereren oplyste, at brugen af MobilePay medførte en ekstra udgift til gebyrer
    til dette. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Budgettet for 2020 blev derefter fremlagt (bilag).
    Budgettet udviser en endnu større akkumulering af kassebeholdningen, hvilket kort blev debatteret.
    Bestyrelsen er opmærksom på, at man bør forsøge at nedbringe kassebeholdningens størrelse. Budgettet
    blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 195 kr. årligt for alle
    medlemmer.
    Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. På valg var Erna Jørgensen og Jonna Elgh Nielsen. Begge blev genvalgt,

7. Valg af suppleant. Lene Nilausen blev genvalgt som 1. suppleant, og Kaj Kragh nyvalgt som 2. suppleant.

8. Valg af bilagskontrollant. Henning Mathiesen blev valgt.

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant. Poul Dahm Andersen blev valgt.

10. Eventuelt. Emnet ”Lokaler til slægtsforskningsværksted” blev behandlet. Ifølge formanden mangler SSØ
      lolkale til almindeligt hyggesamvær, hvor man selv kan medbringe kaffe.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

      Arne Hansen, dirigent                                                                   Henning Mathiesen, ref.

 

  /      ha       12.12.2020