61 46 95 21

  

Referat 2018

Referat  2018

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 22. januar 2019.

Der var 20 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Arne Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
     indvarslet samt at den var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2018 (bilag) blev fremlagt af kasserer Karin Andersen. Regnskabet udviste et
      overskud på 7.349 kr., Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Budgettet for 2019 blev derefter
      fremlagt (bilag). Budgettet har et par usikre poster, dels udgift til konsulentbistand i forhold til drift af
      SSØ’s hjemmeside, og dels på grund af usikkerhed omkring størrelsen af det kommunale tilskud.
      Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremlagde et forslag om medlemskab (”partnerskab”) af Danske
      Slægtsforskere. Medlemsskabet vil ikke medføre udgifter for hverken vore medlemmer eller SSØ som
      sådan. Der var bred enighed om, at et samarbejde med DS vil være en fordel for SSØ. Forslaget blev
      godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 195 kr. årligt for alle medlemmer.
       
Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. På valg var Henrik Atting, Karin E, Andersen og Viviann Øriis Jørgensen. Alle blev
       genvalgt,

7. Valg af suppleant. Lene Nilausen blev genvalgt.

8. Valg af bilagskontrollant. Henning Mathiesen blev valgt.

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant. Anne Lise Pedersen blev valgt.

10. Eventuelt. Formanden takkede Harry Skou for godt revisorarbejde i årenes løb.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

      Arne Hansen, dirigent                                                                   Henning Mathiesen, ref.

 

/   ha   10.4.2019.