61 46 95 21

  

Referat 2017

 

Referat 2017

 

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 23. januar 2018.

Der var 19 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Arne Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
      indvarslet samt at den var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2017 (bilag) blev fremlagt af kasserer Karin Andersen. Regnskabet udviste et
    underskud på 8.433 kr., hvilket primært skyldtes ekstraordinært store udgifter i forbindelse med opstarten    
    af SSØ’s hjemmeside. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Budgettet for 2018 blev derefter
    fremlagt (bilag), og da der ikke forventes samme store udgift til hjemmesiden, balancerer budgettet med et
    lille overskud på ca. 1000 kr. Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremlagde et forslag om mindre justeringer af ordlyden i vedtægterne:
    1) Ændring af § 3, pkt. 8: ”Revisor” erstattes af ”bilagskontrollant”, og ”Revisorsuppleant” erstattes af
    ”bilagskontrollantsuppleant”. 2) Ændring af § 5, hvor ordet ”girokonto” erstattes af ”bankkonto”. 3) Efter
    § 7 ændres datoen til ”23. januar 2018”. Ændringsforslaget blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 195 kr. årligt for alle medlemmer.
    Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. På valg var Erna Jørgensen og Jonna Elgh Nielsen, Begge blev genvalgt,
 
7. Valg af suppleant. Lene Nilausen blev genvalgt.
 
8. Valg af bilagskontrollant. Harry Skou blev valgt.

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant. Henning Mathiesen blev valgt.

10. Eventuelt. Formanden takkede kassereren for godt arbejde i årets løb. Også bestyrelsen blev rost for sit arbejde.
      Forskellen på ”revisor” og ”bilagskontrollant” blev debatteret.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

    Arne Hansen, dirigent                                                                       Anne Lise Pedersen, ref.

 

 /   ha    4.2.2018