61 46 95 21

  

Referat 2016

 

Referat for 2016

 

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 17. januar 2017.

Der var 25 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Harry Skou blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
      indvarslet samt at den var beslutningsdygtig. To stemmetællere blev udpeget.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt med
      ros til bestyrelsen.

3. Regnskabet for 2016 (bilag) blev fremlagt af kasserer Finn Olsen. Jørgen Kirstein stillede spørgsmål om
      forskellen på budget og årsregnskab, hvortil kassereren påpegede, at de to regnskaber var for hhv. 2016
      og 2017. Bent Herlin Jensen bemærkede, at det fremlagte budgetforslag reelt udviste et underskud på ca.
      5.000 kr., idet budgettet regnede egenkapitalen ultimo 2016 som en indtægt. Kassereren svarede hertil, at 
      man ikke kan budgettere med et underskud, hvilket Bent Herlin godt mente, man kunne. Spørgsmålet
      blev ikke yderligere diskuteret.  Regnskab og budget blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingentet omlagt, således at der ikke længere skelnes
      mellem enlige medlemmer og par. I den anledning foreslog bestyrelsen et kontingent på 195 kr. årligt for
      alle medlemmer. 
      Der var et forslag fra Arne Hansen om at fastsætte prisen på gæstebilletter således, at gæster inciteres til
      at tegne medlemskab af SSØ.
      Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. På valg var Henrik Atting, Viviann Øriis Jørgensen og Finn Olsen, De to førstnævnte
      blev genvalgt, Finn Olsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Karin Andersen.

7. Valg af suppleant. Maluna Heimer ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Lene Nilausen.

8. Valg af revisor. Harry Skou blev genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant. Henning Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Henning Mathiesen.

10. Eventuelt. Jørgen Kirstein havde spørgsmål om, hvorfor der skal til at anvendes koder for at komme ind
      på Selskabets hjemmeside. Formanden forklarede, at koderne gælder den påtænkte lukkede del af
      hjemmesiden, som kun medlemmer vil have adgang til. Han oplyste i øvrigt, at hjemmesiden vil blive
      nærmere behandlet og præsenteret på medlemsmøde den 7.2. i år.
      Arne Hansen udtrykte sin utilfredshed med hjemmesidens navn, han mente, den var svær at finde ved
      søgning. Formanden tog dette til efterretning.
      Arne Hansen bemærkede, at der kunne være en juridisk ”hage” ved betegnelsen ”revisor” i en forening,
      og at flere foreninger derfor havde ændret vedtægterne, således at det tidligere revisor-begreb nu var
      ændret til ”bilagskonsulent”, men altså med samme funktion. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil
      undersøge spørgsmålet nærmere.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen. Formanden udbragte en tak til nu afgåede kasserer Finn
      Olsen, som har været SSØ’s kasserer siden 2003.

      Harry Skou, dirigent                                                                     Henning Mathiesen, ref.

 

 

 /   ha   31.1.2017