61 46 95 21

  

Referat 2015

 

Referat for 2015 
 

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Generalforsamling 19. januar 2016.

Der var 27 fremmødte medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Harry Skou blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
      indvarslet samt at den var beslutningsdygtig. To stemmetællere blev udpeget.

2. Bestyrelsens beretning (bilag) blev fremlagt af formand Henrik Atting. Beretningen blev godkendt uden
      kommentarer.

3. Regnskabet for 2015 (bilag) blev fremlagt af kasserer Finn Olsen. Godkendt, der var ros til bestyrelsen
      for den lave udgift til foredragshonorarer.

4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Kassereren fremlagde budget for 2016 (bilag) og fremsatte på bestyrelsens 
      vegne forslag om, at kontingentet fortsatte uændret til 225,- pr. medlem og  275,-   pr. par. Der er i 2016 
      ekstraordinære udgifter til bl.a. jubilæumsfestligheder. Sp. Om de afsatte 15.000 kr. dækkede alle
      udgifter til jubilæet, hvilket kasseren mente, de gjorde. Forslaget blev vedtaget uden yderligere
      kommentarer.
 
6. Valg til bestyrelsen. På valg var Jonna Elgh Nielsen og Erna Jørgensen. Begge blev genvalgt.
 
7. Valg af suppleant. Maluna Heimer blev genvalgt.
 
8. Valg af revisor. Harry Skou blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant. Henning Christensen blev genvalgt.

10. Eventuelt. Inge Rasmussen takkede bestyrelsen for det store arbejde, den udfører.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen.

      Harry Skou, dirigent                                                                                Henning Mathiesen, ref.

 

 

/ ha  28.1.2016.        ( H.M.'s tekst skabelon anv. 4.2.2018 )