61 46 95 21

  

Privatlivspolitik

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Privatlivspolitik for ’Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland’  (SSØ)
  

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland’s  dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de
ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.  

’Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland’ er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktpersoner:

1)  Karin  Andersen, tlf. 2012 9848.   Foreningens adresse: Barup Bygade 10, 4653 Karise
     Foreningens  CVR: 29562504,  mail: kasserer@stamtrae1.dk,    Website:  www.stamtrae1.dk   

2)  Henrik Atting, Læskovvej 94, 4632 Bjæverskov, tlf. 6146 9521, mail:  formand@stamtrae1.dk,
                                                                                                             Website: www.stamtrae1.dk.

3)  Viviann Øriis Jørgensen, tlf. 2653 1705, mail:  vijprivat2@gmail.com

Behandling af personoplysninger. 

Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer og registrerede brugere:

   •   Almindelige personoplysninger:
           •   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, medlemsnummer, indmeldelses-
                dato, (udmeldelsesdato), telefonnummer, fødselsdato, e-mailadr., login-data til
                foreningens medlemssider på hjemmesiden www.stamtrae1.dk
           •   Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
                     •   Foreningen registrerer ingen oplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse
                          (som helbredsoplysninger og CPR nummer).
                     •   Foreningen kan dog anvende portrætfotos af medlemmer. Disse anvendes først
                          efter udtrykkeligt samtykke fra det pågældende medlem.

 

Her indsamler vi oplysninger fra.

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder.

    •   Det kan f.eks. være fra en artikel i en avis/magasin.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

    •   Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
         (interesseafvejningsreglen).
    •   At det er nødvendigt for at opfylde vore medlemsforpligtelser.
    •   Behandling efter lovkrav.
    •   Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlems- og brugeroplysninger:

    •   Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
    •   Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
    •   Opfyldelse af lovkrav, herunder krav til almennyttige foreninger.
    •   Levering af varer og ydelser du har bestilt.
    •   Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,
vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

    •   Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold
         til generalforsamling.
    •   Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
    •   Afholdelse af arrangementer, foredragsaktiviteter samt andre aktiviteter.
    •   Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation
         i foreningen.
    •   Udveksling af dine almindelige personoplysninger med lokalforeninger med
         partnerskabsaftale.
    •   Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger
         også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
    •   Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende, herunder bevaring af
         indlæg i Forum og andre dialogfora, som foreningen måtte have.

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid
trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

’Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland’ har partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere, der
i administrationen udveksler almindelige medlemsoplysninger.
’Danske Slægtsforskere’ videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.   

Vi opbevarer dine personoplysninger på computer/USB nøgle.
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstem-
melse med følgende kreterier:

    •   Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i
         op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
    •   Af hensyn til bogføringsloven opbevarer vi bogføringsbilag med medlemsoplysninger i 5 år
         efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger om medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk
værdi.

Dine rettigheder.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler person-
oplysninger om dig:

    •   Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
    •   Retten til indsigt i egne personoplysninger.
    •   Retten til berigtigelse.
    •   Retten til sletning.
    •   Retten til begrænsning af behandling.
    •   Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
    •   Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-
oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændring eller
sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.stamtrae1.dk .

                                            (Senest ændret dato: 4. Nov. 2019).