Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Generalforsamling

 

                             SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND
                                                           afholder
                                     ORDINÆR GENERALFORSAMLING
                                TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018 KL. 19.00
                                        PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE

                                                       Dagsorden:

                    1.   Valg af dirigent
                    2.   Formandens beretning for det forløbne år
                    3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
                    4.   Behandling af indkomne forslag
                          4a.   Ændringsforslag til vedtægterne i henhold til oplæg
                                        fra Henrik Atting  –  se særskilt tryk
                          4b.   Øvrige indkomne forslag, skal være
                                        bestyrelsen i hænde senest den 1. Januar 2018
                    5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år
                    6.   Valg til Bestyrelsen
                                  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
                                        Erna Jørgensen                    Modtager  genvalg
                                        Jonna Elgh Nielsen               Modtager  genvalg
                    7.   Valg af Bestyrelsessuppleant
                                        Lene Nilausen                      Modtager  genvalg
                    8.   Valg af Revisor / bilagskonsulent
                                        Harry Skou                          Modtager  genvalg
                    9.   Valg af Revisorsuppleant / bilagskonsulentsuppleant
                                        Henning Mathiesen               Modtager  genvalg
                   10.  Eventuelt
                                                                                                Bestyrelsen.

                                                      ……………………….

                                             Efter generalforsamlingen:
                    Esther Grølsted fortæller om ”Folkedragten til hverdag og fest”.
     Esthers interesse for folkedragter, er opstået via folkedansen i skoletiden i Ryslinge.
     Hun har gennem mange år beskæftiget sig med de gamle folkedragters snit- sy- og
  sømmeteknikker, ved hendes ansættelse på Nationalmuseet’s tekstilsamling, Nyere Tid.
                                                                                                                           
   
                                                                                              24.11.2017    /    ha

---------------------------------------------------------------------------------------------------

      ÆNDRINGSFORSLAG  TIL  VEDTÆGTERNE

 

 Forslag til nye tilføjelser (med rød tekst). Erstatter streget tekst ovenfor.

§ 1

Selskabets navn er SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND. 
Selskabets hjemsted er Køge Kommune.

 

§ 2

Selskabets formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats
– oplysende foredrag, ekskursioner og lignende – at øge kendskabet til slægtshistorisk
forskning og metoder. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde
for foreningens formål.

 

§ 3

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:

   1. Valg af dirigent og referent.

   2. Formandens beretning for det forløbne år.

   3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

   4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

   5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

   6. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.

   7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen.

   8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

   8. Valg af  bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

   9. Eventuelt.

 

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, dog således at de 3
vælges i ulige år og de 2 vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Forekommer der spørgsmål,
hvorom intet står i vedtægterne, skal bestyrelsen løse disse efter bedste evne og fremlægge
sagen til godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 5

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabets medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og
som er gældende for det indeværende kalenderår, men opkræves 2 måneder bagud med
indbetaling på selskabets girokonto senest 1. marts.

indbetaling på selskabets  bankkonto  senest 1. marts.

Nye medlemmer kan efter 1. juli optages for et halvt års kontingent, som betales straks
ved indmeldelsen og vil dække resten af kalenderåret. Disse medlemmer vil også have
stemmeret ved generalforsamlingen i januar.

Selskabets midler skal, bortset fra en rimelig kassebeholdning, altid være indsat i det af
selskabet benyttede pengeinstitut.

Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelses-
medlem. Selskabet kan ikke optage lån eller foretage køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

 

§ 6

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. For at have stemmeret
på generalforsamlingen skal kontingentet på afvigte regnskabsår være betalt.

Ændringer i vedtægterne kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemme.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom.

Indkaldelse til såvel almindelig som ekstraordinær generalforsamling foretages af
bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

 

§ 7

Hvis der ved en generalforsamling ikke findes et tilstrækkeligt antal medlemmer til bestyrelsen,
kan de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer
 - a)   vælge at føre selskabet videre med nedsat aktivitet indtil næste generalforsamling eller
-  b)   indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse selskabet.
Opløsning af selskabet kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Selskabets eventuelle formue
tilfalder Køge-Fonden.

 

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25. januar 2011

                                                                  den 23. januar 2018.